ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานวัดและประเมินผลปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม
13 – 24 กรกฏาคม 2563แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
27 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562
17 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2563เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2562
31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563ช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
*นักเรียนค้างปี ติดต่องานวัดและประเมินผลเพื่อขอซ่อมด้วยตนเอง