ข่าวประชาสัมพันธ์

update ล่าสุด 21 พฤษภาคม 2563
นักเรียนตรวจสอบรายวิชาที่ผ่านแล้ว รอบเรียนซ้ำ เฉพาะ ม.3 และ ม.6
ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารการจบการศึกษา

ข่าวสารแจ้ง 26 มี.ค. 63

นักเรียนกรุณาอ่านประกาศด้านล่างนี้ให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ และภาระงานที่นักเรียนต้องทำในแต่ละวิชา (update : 24 มีนาคม 2563)

ตรวจสอบรายชื่อเรียนซ้ำ (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

ตรวจสอบภาระงานเรียนซ้ำแต่ละวิชา

ปฏิทินงานวัดและประเมินผลปีการศึกษา 2562

วันที่กิจกรรม
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
24 กุมภาพันธ์ 2563สอบข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
29 กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม 2563
สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6
9 – 12 มีนาคม 2563ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)*
16-19 มีนาคม 2563ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)*
26 มีนาคม –
8 พฤษภาคม 2563
ดำเนินการเรียนซ้ำผ่านทางออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)*
7-8 พฤษภาคม 2563คุณครูส่งผลเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
*นักเรียนชั้นอื่นแก้ไขผลการเรียนเมื่อเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19